lodz_herbZadanie w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt „RAZEM LEPIEJ” zakłada prowadzenie warsztatów dla rodziców, grupy wsparcia, podejmowanie działań służących odbudowaniu lub zbudowaniu na nowo więzi miedzy dzieckiem a rodzicami lub choćby jednym rodzicem. Chcemy podjąć pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których obecny jest problem uzależnienia, eksperymentowania przez dzieci z substancjami psychoaktywnymi. Realizacja zadania przyczyni się do wsparcia nie tylko dzieci, ale i ich rodziców, a przede wszystkim pokaże sposoby radzenia sobie z problemami w wychowaniu dzieci i młodzieży, wspieraniu ich. Zadanie składa się z dwóch etapów – pierwszy to praca warsztatowa – terapeutyczna oraz trening umiejętności wychowawczych z rodzicami/opiekunami prawnymi. Drugi etap – to budowanie, odbudowywanie więzi z rodziców z dziećmi – wspólne zajęcia aktywizujące, twórcze, spędzanie czasu w sposób akceptowany społecznie, uczenie się bycia dobrym, wspierającym rodzicem w działaniu.

Celem zadania jest zapobieganie występowaniu uzależnienia w rodzinie poprzez podnoszenie wartości rodziny, ograniczanie zaburzeń życia społecznego. Dzięki udziałowi w projekcie korzyści odniosą zarówno dzieci jaki i rodzice.

Projekt współfinansowany  przez Miasto Łódź i Fundację Prospołeczną Poducha