men_logoZadanie  w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży. Współpraca pomiędzy Fundacją Prospołeczna Poducha i Pałacem Młodzieży „Zołak”w Mińsku.

Polska -Białoruś

Projekt „Europuzle”

Projekt ma na celu zorganizowaniu dwóch wzajemnych wizyt tj. obozu edukacyjnego dla grupy młodzieży z Białorusi w Polsce oraz 4 dniowego wyjazdu seminaryjnego dla grupy młodzieży z Polski na Białoruś. Wspólne spotkanie umożliwi edukację młodzieży , wzajemną integrację,  nawiązanie trwałych  relacji i przyjaźni. oraz poznanie ciekawych kulturowo miejsc w Polsce.

W projekcie będzie brać udział młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z  Białorusi. Projekt będzie  realizowany zgodnie z tematem :  Promowanie dialogu międzykulturowego, budowanie postawy tolerancji  i otwartości wśród młodych ludzi. Program będzie realizowany przy wykorzystaniu kreatywnych i innowacyjnych metod prowadzenia zajęć. Uczestnicy obozu wezmą udział w licznych warsztatach edukacyjnych, spotkaniach z ekspertami, debatach, symulacjach, przygotują dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych gości. Na obozie będzie też okazja, aby zaprezentować swoje poglądy, przekonać się do idei wolontariatu, nauczyć się tolerancji i otwartości wobec innych. Wszelkie działania będą prowadzone z zastosowaniem metody harcerskiej unikalnego systemu wychowania polegającego na uczeniu w działaniu, poprzez osobisty przykład opiekuna/wychowawcy, przy wykorzystaniu idei zawartych w prawie i przyrzeczeniu harcerskim.

PROJEKT będzie kontynuowany przez cały rok szkolny, będziemy  kontynuować naszą  współpracę, tak aby podczas kolejnych wakacji podsumować nasze wspólne działania.
Projekt współfinansowany  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej