lodz_herbZadanie – Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży.

„Porozumienie bez szklanej szyby” to projekt który kierujemy do dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców i osób z najbliższego otoczenia. Naszym celem jest udzielenie wsparcia, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, umożliwienie pełniejszej integracji społecznej ze środowiskiem społecznym i rówieśniczym.

Pragniemy wyposażyć dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi będące w projekcie w umiejętności i kompetencje umożliwiające pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznej dostępnej osobom zdrowym. W naszym projekcie uczestniczyć będą uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, wydanym przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ze względu na występujące u dziecka zaburzenia psychiczne. Uważamy, ze podjęte przez nas długofalowe, globalne działania pomogą grupie uczniów odnaleźć się w życiu i prawidłowo wypełniać różnorodne role społeczne. Głównym zadaniem w realizacji projektu jest przekazanie wartości, norm moralnych, prawidłowych wzorców zachowan, pomoc w jak najlepszym rozwoju intelektualnym, społecznym oraz emocjonalnym dzieci i młodziezy, a ponadto:

  • wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych,
  • poprawa stanu fizycznego i psychicznego,
  • rozwijanie i poszerzanie zainteresowań,
  • wzrost poczucia własnej wartości,
  • stałe wspieranie dziecka oraz motywowanie w dazeniu do sukcesu,
  • zmniejszenie napiecia emocjonalnego w stanach depresyjnych i lekowych.

Projekt pilotazowo był realizowany po raz pierwszy przez Fundacje Poducha od marca do grudnia 2013 r. Niewatpliwazasługa zadania „Porozumienie bez szklanej szyby” była wzajemna integracja dzieci zdrowych i chorych, czestoodrzuconych przez srodowisko rówiesnicze. Działania projektowe zostały zrealizowane w pełni dzięki aktywności młodych wolontariuszy. Pozyskalismy 20 osobowa grupe dziewczat i chłopców z łódzkich gimnazjów. Kierowani potrzeba serca – pomocy potrzebujacym – skierowali swoja energie i czas na wsparcie swoich kolegów i kolezanek z problemami izaburzeniami psychicznymi. Wolontariusze zostali przeszkoleni z zakresu celów, obowiazków, zadan i form pracy wolontariusza przez specjalistów Fundacji (psychologa i pedagoga).

Praca uczniów polegała na aktywnym spędzaniu czasu wolnego ze wskazanym podopiecznym w jego domu rodzinnym oraz poza nim. Przyjacielskie rozmowy, zabawyintegrujace, wspólne gotowanie czy prace praktyczno – plastyczne stanowiły główne formy aktywności. W toku pogłębionej znajomości odbyły sie tez wspólne wyjscia z domu takie jak : spacery, wyjscia do cukierni i pizzerii oraz umozliwione przezfundacje wyjscia na basen, do kina czy na scianke wspinaczkowa. Zorganizowalismy równiez spotkania integrujące podopiecznych i wolontariuszy w Pizzerii i Kregielni. Spedzalismy równiez czas w siedzibie Fundacji podczas spotkaniagwiazdkowego wzbogaconego niespodziankami swiatecznymi, zwienczajacego nasza kilkumiesieczna aktywnosc. Przez całyczas trwania programu wolontariusze korzystali ze spotkan superwizyjnych, szkolili sie w zakresie lepszego rozumienia zachowan i postaw osób z zaburzeniami psychicznymi. Pod kierunkiem specjalistów doskonalili swoje umiejetnosci kontaktowania sie ze swoimi podopiecznymi. Dostrzegamy bardzo pozytywny wpływ wolontariuszy i proponowanych przeznich zajec na przebieg procesu terapeutycznego podopiecznych. Widoczna jest tez szersza chęć nawiązywania kontaktów pełnienia ról społecznych. Relacje z młodymi – zdrowymi rówiesnikami wydaja sie nam byc niezmiernie wartosciowymi ze wzgledów ogólnoterapeutycznych dla dzieci i młodziezy z zaburzeniami psychicznymi. Wolontariusze natomiast poczuli swoja „siłe sprawcza”, zostali zaakceptowani, docenieni, a nie jedni nazwani przez podopiecznych- przyjacielem.

 

Projekt współfinansowany przez Miasto Łódź i Fundację Prospołeczną Poducha.