organizacja obozu edukacyjnego „My w Polsce, Polska w nas” – spotkanie młodzieży polskiej i ukraińskiej z Wołynia, obwodu maniewickiego.

Uczestnikami obozu byli młodzi ludzie z terenu Łodzi oraz uczniowie szkół z Prilesnej i Maniewicz w wieku 15- 19 lat, którzy mają polskie korzenie, współpracują z łódzkimi szkołami w ciągu roku szkolnego, między innymi uczestnicząc w uroczystościach związanych z historią Polski na terenie Ukrainy, a do tej pory nie mieli możliwości uczestnictwa w programach realizowanych w Polsce. Obóz był formą wyjazdu edukacyjnego, promował aktywny sposób  spędzania czasu wolnego, umożliwił doskonalenie posługiwania się językiem polskim przez młodzież ukraińską, poznanie elementów historii, tradycji i kultury Polski, kształtowanie postaw obywatelskich i szacunku dla narodowych symboli.  Codzienne obcowanie młodzieży ze sobą zacieśniło nawiązane wcześniej kontakty, umożliwiło aktywny kontakt młodzieży polonijnej z młodzieżą polską zarówno w trakcie obozu, jak i po jego zakończeniu. Program obozu zawierał zajęcia tematyczne prowadzone będą przez specjalistów i trenerów, którzy na co dzień  działają w polskich organizacjach pozarządowych.

Opis projektu:

Fundacja PODUCHA zorganizowała  obóz w Jarosławcu „My w Polsce, Polska w nas” dla młodzieży w wieku 15-18 lat. Nabór uczestników obozu prowadzony był w kontakcie z zaprzyjaźnionymi organizacjami pozarządowymi z terenu miasta Łodzi oraz z Białorusi, które wskazały nam młodzież aktywną społecznie działającą jako wolontariusze.

Ze względu na trudną sytuację finansową rodzin naszych wolontariuszy, wsparcie w formie dotacji Kuratorium Oświaty pozwoliło nam zaprosić do udziału w obozie również uczestników bez zabezpieczenia socjalnego.

Projekt „My w Polsce, Polska w nas” polegał na zorganizowaniu spotkania młodzieży z Polski i z Białorusi  Głównym celem projektu „My w Polsce, Polska w nas” było kształtowanie postaw i umiejętności liderskich wśród młodzieży z Polski i Polonii z Białorusi  poprzez zaproponowane formy edukacyjne, w szczególności przy użyciu metod i narzędzi edukacji pozaformalnej. Ponadto celem naszych działań było:

–        ukształtowanie umiejętności liderskich, w tym umiejętności zarządzania projektami wśród uczestników,

–        wykształcenie umiejętności skutecznej komunikacji i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,  kształtowanie umiejętności motywowania innych,

–        kształtowanie dialogu międzykulturowego,

–        kształtowanie postaw obywatelskich i poszanowania dla symboli i tradycji obydwu krajów,

–        poznanie historii i geografii Polski,

–        integracja młodzieży-stały i aktywny kontakt młodzieży polonijnej z młodzieżą polską ponad podziałami społecznymi i politycznymi,

–        zaplanowanie działań na kolejny rok szkolny w ramach współpracy liderów młodzieżowych i szkół, z którymi są związani,

–        rozwijanie samodzielności, pomysłowości i umiejętności pracy w grupie poprzez wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej,

wymiana doświadczeń oraz Dobrych Praktyk w działaniu na rzecz innych, a ponadto zagwarantowanie uczestnikom obozu bezpiecznego i radosnego wypoczynku, poprawa stanu zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej poprzez organizowanie gier i zabaw, korzystanie z kąpieli i plażowania, kształtowanie zdrowego stylu życia, organizowanie zawodów sportowych, wycieczki piesze i autokarowe, propagowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne, inspirowanie działań mających na celu ochronę przyrody, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.