40138ec9Fundacja Prospołeczna Poducha podjęła działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Realizujemy zadanie publiczne „WARTO BYĆ” – prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie w zakresie:
• edukacji, aktywności zawodowej,
• pełnienia ról życiowych,
• zawierania i utrzymywania relacji,
• uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego
Działanie jest współfinansowane przez Miasta Łódź oraz Fundację Prospołeczną Poducha.

lodz